Podatek od nieruchomości w roku 2019 

 

Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:

  1. posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  2. właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację                o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Gminy Kołczygłowy.

 
 

Załączniki

Deklaracja na podatek od nieruchomosci.pdf

Data: 2018-05-30 07:25:16 Rozmiar: 373.32k Format: .pdf Pobierz

Załącznik DN-1 A.pdf

Data: 2017-07-04 09:52:17 Rozmiar: 341.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała NR II-9-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:23:25 Rozmiar: 206.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-342-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:23:25 Rozmiar: 126.39k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1714
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kuklińska
Czas wytworzenia: 2013-01-14 13:56:41
Czas publikacji: 2019-02-08 07:23:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak