Podatek rolny i leśny w roku 2019 

 

Podatkiem rolnym objęci są:

 1. posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
 2. posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

 1. użytki rolne klasy V,VI, i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
 2. użytki ekologiczne

Stawki podatku w roku 2019 wynoszą:

 1. dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 265,00 zł za 1 ha fizyczny,
 2. dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy stanowiący podstawę podatku rolnego.

Stawki te zostały obniżone w stosunku do stawek ustawowych uchwałą Nr XXXIV/343/2018  Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 08.11.2018r. oraz uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 03.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2018  Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 08.11.2018r

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane;

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 3. 3.    wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny- bez wezwania- na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek leśny w roku 2019

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy powyżej 40 lat, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 3. użytki ekologiczne.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2019 roku wynosi 42,2356 zł.

 
 

Załączniki

Deklaracja na podatek rolny.pdf

Data: 2018-05-30 07:29:06 Rozmiar: 621.97k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf

Data: 2017-07-04 10:03:48 Rozmiar: 222.34k Format: .pdf Pobierz

Deklaracja na podatek lesny.pdf

Data: 2018-05-30 07:29:06 Rozmiar: 342.25k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf

Data: 2017-07-04 10:03:48 Rozmiar: 222.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II-10-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:41:12 Rozmiar: 198.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-343-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:41:12 Rozmiar: 45.38k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2224
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kuklińska
Czas wytworzenia: 2013-01-14 14:29:32
Czas publikacji: 2019-02-08 07:41:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak