Uchwały XLIII sesji z dnia 08.11.2010  

 

Uchwały XLIII sesji z dnia 08.11.2010  

 Uchwała nr XLIII/285/2010 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczania podatku rolnego na 2011 r. (30.2 KB)

 Uchwała nr XLIII/286/2010 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (211.2 KB)

 Uchwała nr XLIII/287/2010 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy na lata 2010-2012. (449 KB)

 Uchwała nr XLIII/288/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/274/2010 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (38.7 KB)

 Uchwała nr XLIII/289/2010 - w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Kołczygłowy Nr XLI/272/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Kołczygłowy. (30.2 KB)

 Uchwała nr XLIII/290/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/278/2010 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 30 września 2010 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (31 KB)

 Uchwała nr XLIII/291/2010 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/275/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołczygłowy. (28.8 KB)

 Uchwała nr XLIII/292/2010 - uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010". (293.2 KB)

 Uchwała nr XLIII/293/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXVI/185/2009 z dnia 28 maja 2009r., Nr XXIX/200/2009 z dnia 28 września 2009r., Nr XXX/210/2009 z dnia 28 października 2009r. i Nr XLI/283/2010 z dnia 30 września 2010r. (24.1 KB)

 - załącznik nr 1 do do Uchwały XLIII/293/2010 - Plan Odnowy Miejscowości Kołczygłowy na lata 2010-2017.  (1.3 MB)

 - załącznik nr 2 do do Uchwały XLIII/293/2010 - Plan Odnowy Miejscowości Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała na lata 2010-2017. (1.8 MB)

 

 


Liczba odwiedzin : 513
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-01 07:30:56
Czas publikacji: 2010-12-01 07:30:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak