Rada Gminy  

 

Biuro Rady Gminy

Kontakt: tel. 59 821 39 15

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Urzędu Gminy zajmującym się obsługą Rady Gminy i jej organów, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

Do zakresu zadań Inspektora ds. obsługi Rady Gminy i archiwum należy w szczególności:

1) obsługa rady gminy i jej komisji, w tym :

- organizacyjnie przygotowanie posiedzeń Rady i komisji

- zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję Rady,

- sporządzanie protokołów z obrad Rady,

2) prowadzenie ewidencji uchwał Rady oraz wniosków komisji,

3) przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia,

4) przesyłanie do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego uchwał Rady, które podlegają publikacji,

5) ewidencjonowanie aktów prawnych Wójta,

6) współpraca z organami samorządu mieszkańców wsi (sołtysami),

7) gromadzenie protokołów z zebrań wiejskich oraz nadzór nad realizacją wniosków z zebrań,

8) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Rady Gminy, Wójta i organów samorządu mieszkańców oraz referendum,

9) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

10) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych,

11) obsługa archiwum.

 

 


Liczba odwiedzin : 5945
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-01-12 10:37:00
Czas publikacji: 2016-08-18 14:07:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak