Wójt Gminy 

 

 

Funkcję Wójta sprawuje: mgr Artur Kalinowski
Kontakt: tel. 59 821 32 31
e-mail: ug@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 9

Wójt jest przełożonym służbowym pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

3) prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,

4) nadzorowanie realizacji budżetu i przedstawianie sprawozdań z jego wykonania,

5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

6) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,

7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

9) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

10) gospodarowanie mieniem komunalnym,

11) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,

12) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

13) rozstrzyganie spraw pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

15) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

16) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,

17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.

 


Liczba odwiedzin : 1469
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2005-01-20 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-20 09:40:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak