Sekretarz Gminy 

 

 

Funkcję Sekretarza sprawuje: Teresa Oreńczak
Kontakt: tel. 59 821 39 05
e-mail: sekretarz@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 8

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.

Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy Urzędu,

2) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

3) nadzór nad terminowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwieniem przez pracowników urzędu spraw obywateli,

4) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

5) organizacja konkursów na wolne stanowiska urzędnicze,

6) potwierdzanie własnoręczności podpisów,

7) poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów mających związek ze sprawą prowadzoną w Urzędzie,

8) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,

9) współudział w przygotowaniu projektów uchwał Rady,

10) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

11) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

12) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec podległych mu pracowników,

13) wykonywanie innych prac powierzonych przez Wójta.

 


Liczba odwiedzin : 964
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2005-01-20 00:00:00
Czas publikacji: 2015-07-07 07:57:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak