Kierownictwo urzędu - Skarbnik 

 
 

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje: Aleksandra Cybula
Kontakt: tel. 59 821 39 04
e-mail: skarbnik@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4 

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Finansów,

2) opracowywanie projektu budżetu gminy,

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4) analiza budżetu gminy i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,

5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,

7) sprawowanie nadzoru nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów (dowodów) księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

8) kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,

9) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

10) realizacja ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej,

11) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości jednostki, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów) księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

12) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

13) ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów finansowych dotyczących Organu,

14) obsługa programu Besti@,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań powierzonych przez Wójta.

 

Liczba odwiedzin : 1123
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2003-07-01 00:00:00
Czas publikacji: 2016-11-25 12:52:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak