Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa 

 

 

Funkcję inspektora ds. rolnych i drogowych sprawuje: Danuta Adamczyk
Kontakt: tel. 59 821 39 09
e-mail:
gospodarczy@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 26

Do zakresu zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z leśnictwem i łowiectwem w zakresie określonym przepisami oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami, w tym:
- mediacje w sprawach szkód łowieckich,
- opiniowanie planów łowieckich,
- opiniowanie przeznaczenia gruntów do zalesiania,

2) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwierzęcych, rejestracji i identyfikacji zwierząt,

3) koordynowanie prac związanych ze zwalczaniem chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych,

4) inicjowanie prac w zakresie usprawnienia zaopatrzenia rolników w środki do produkcji oraz udzielania informacji w sprawach skupu płodów rolnych,

5) rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,

6) koordynacja wprowadzania postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

7) organizowanie szkoleń, wyjazdów na targi, pokazy w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów zagrażających uprawom rolnym,

8) prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości,

9) wydawanie zaświadczeń w sprawie potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego,

10) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, krzewów, nadzór nad samowolnym ich usuwaniem,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
- ustanawiania terenów zieleni na obszarze wsi o zwartej zabudowie,
- wprowadzenie szczególnych form ochrony przyrody,
- popularyzowanie ochrony przyrody,
- prowadzenie gospodarki w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenach lasów, parków i zieleńców komunalnych,
- współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie ochrony przyrody.

12) współpraca z innymi jednostkami wg właściwości a zwłaszcza z Powiatową Inspekcją Weterynarii, ODR i innymi, w ramach realizacji powierzonych zadań,

13) współpraca z sołectwami, Izbą Rolniczą oraz organizacjami rolniczymi w zakresie spraw rolnych,

14) współpraca z ANR w sprawach gospodarowania nieruchomościami rolnymi oraz pozostałymi, w tym:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie ogłoszeń dot. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- opiniowanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami,
- prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości od ANR,

15) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

16) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

17) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,

18) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych:
- budowę, modernizację i ochronę dróg,
- zarządzanie drogami.

 


Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2006-09-05 00:00:00
Czas publikacji: 2015-07-07 07:28:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak