Referat Finansów 

 


W skład Referatu Finansów wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu,

2) zastępca głównego księgowego budżetu,

3) stanowisko ds. księgowości budżetowej,

4) stanowisko ds. księgowości podatkowej,

5) stanowisko ds. wymiaru podatków,

6) stanowisko ds. obsługi kasowej, księgowości i opłat,

 

Do podstawowego zakresu działania stanowisk pracy wchodzących w skład Referatu Finansowego należy w szczególności:

1. stanowisko ds. księgowości budżetowej

1) prowadzenie księgowości budżetowej dotyczącej wydatków budżetowych i jednostek budżetowych,

2) dokonywanie przelewów na rachunki,

3) prowadzenie ewidencji majątku Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych gminy,

4) księgowanie wydatków strukturalnych,

5) prowadzenie ewidencji do konta rozrachunkowego z pracownikami samorządowymi,

6) przygotowanie zbiorczych danych do sporządzenia sprawozdań RB-28S,

7) naliczanie, księgowanie i rozliczanie miesięczne podatku VAT,

8) weryfikacja i kontrola obsługiwanych kont,

9) kompletowanie, bieżące rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

2. stanowisko ds. księgowości podatkowej

1) księgowanie dochodów budżetu gminy,

2) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

3) naliczanie wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów,

4) prowadzenie rachunkowości analitycznej w zakresie podatków podlegających i nie podlegających wymiarowi,

5) wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatników,

6) przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdawczości RB-2J,

7) prowadzenie rachunkowości analitycznej w zakresie opłat lokalnych,

8) dokonywanie rozliczeń opłat lokalnych,

9) księgowanie opłat lokalnych,

10) weryfikacja i kontrola obsługiwanych kont,

11) wystawianie faktur za czynsze mieszkaniowe i dzierżawne,

12) kompletowanie, bieżące rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

3. stanowisko ds. wymiaru podatków

1) wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,

2) przeprowadzanie kontroli i lustracji podatków oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

3) przygotowywanie decyzji o rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności, umarzanie należności podatkowych w ramach uprawnień,

4) wydawanie zaświadczeń dot. wielkości gospodarstw i dochodu rocznego rolników,

5) kompletowanie, bieżące rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

4. stanowisko ds. obsługi kasowej, księgowości i opłat

1) prowadzenie kasy,

2) przyjmowanie wpłat gotówkowych i odprowadzanie wpłat na rachunki bankowe,

3) dokonywanie wypłat zaliczek pieniężnych i nadzór nad ich rozliczeniem,

4) sporządzanie raportów kasowych,

5) prowadzenie rozliczeń inkasentów,

6) prowadzenie księgi inwentarzowej wyposażenia urzędu gminy,

7) przyjmowanie opłaty za koncesję na sprzedaż produktów alkoholowych,

8) wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzenie ścieków,

9) naliczanie opłat,

10) windykacja należności,

11) przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

12) kompletowanie, bieżące rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

5. stanowisko zastępcy głównego księgowego budżetu.

Do zadań zastępcy głównego księgowego budżetu należy wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności zastępowanie Skarbnika podczas jego nieobecności oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z zakresu czynności, a w szczególności:

1) prowadzenie bieżących spraw księgowych zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

2) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania środków budżetowych Organu,

3) kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,

4) ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów finansowych dotyczących Organu,

5) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu,

6) prowadzenie kontroli zarządczej zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych.

 

 


Liczba odwiedzin : 841
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-01-12 19:20:00
Czas publikacji: 2007-01-12 19:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak