Uchwały XLI sesji z dnia 30.09.2010  

 

Uchwały XLI sesji z dnia 30.09.2010  

 Uchwała nr XLI/268/2010 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2011. (37.3 KB)

 Uchwała nr XLI/269/2010 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. (42.6 KB)

 Uchwała nr XLI/270/2010 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (25.6 KB)

 Uchwała nr XLI/271/2010 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. (40.5 KB)

 Uchwała nr XLI/272/2010 - w sprawie Statutu Gminy Kołczygłowy. (203.6 KB)

 Uchwała nr XLI/273/2010 - w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kołczygłowy oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. (47.5 KB)

 Uchwała nr XLI/275/2010 - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołczygłowy. (82.4 KB)

 Uchwała nr XLI/276/2010 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Kołczygłowy. (28.2 KB)

 Uchwała nr XLI/277/2010 - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołczygłowy na lata 2010 – 2015. (25.4 KB)

 Uchwała nr XLI/278/2010 - w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (45.7 KB)

 Uchwała nr XLI/279/2010 - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołczygłowy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. (40.3 KB)

 Uchwała nr XLI/280/2010 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego (22.6 KB)

 Uchwała nr XLI/281/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (23.1 KB)

 Uchwała nr XLI/282/2010 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (49.1 KB)

 Uchwała nr XLI/283/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXVI/185/2009 z dnia 28 maja 2009r., Nr XXIX/200/2009 z dnia 28 września 2009r., i Nr XXX/210/2009 z dnia 28 października 2009r. (23.9 KB)

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 534
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-13 10:58:59
Czas publikacji: 2010-10-13 10:58:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak