Pomoc publiczna 

 

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przypadkach, uregulowanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą może być udzielone na zasadzie pomocy de minimis, przy czym przepisy szczegółowe, np. ustawa - Ordynacja podatkowa, muszą przewidywać możliwość udzielenia takiego wsparcia. Udzielona pomoc nie może przekroczyć 200.000 EUR, a w sektorze transportu drogowego - 100.000 EUR. Sumowane są kwoty pomocy (z różnych źródeł i w różnych formach) uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat.

Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest do złożenia:

  1. wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami,
  2. zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  3. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (formularz informacji - pomoc de minimis) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 lat obrotowych.
 

 


Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Adamczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-15 09:09:56
Czas publikacji: 2015-12-01 11:18:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak