Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 

  

1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołczygłowy (
http://bip.kolczyglowy.pl),
b) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołczygłowy,
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej następuje z zachowaniem poniższych warunków:
a) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
b) obowiązku dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
d) zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje określają odrębne przepisy.


3. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

4. W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. (332.6 KB)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. (594.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2012-02-24 13:30:26
Czas publikacji: 2012-02-24 13:30:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak