Uchwały XXV sesji z dnia 20.04.2009 roku 

 

Uchwały XXV sesji z dnia 20.04.2009 roku 

 Uchwała nr XXV/169/2009 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.  (16.8 KB)

 Uchwała nr XXV/170/2009 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy za 2008 rok.  (26 KB)

 Uchwała nr XXV/171/2009 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu budowy i pomocy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołczygłowy". (113.7 KB)

 Uchwała nr XXV/172/2009 - w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za 2008 rok. (16 KB)

 Uchwała nr XXV/173/2009 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach za 2008 rok. (15.9 KB)

 Uchwała nr XXV/174/2009 - w sprawie wydania decyzji dotyczącej zmiany granic Gminy Kołczygłowy.  (44.2 KB)

 Uchwała nr XXV/175/2009 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (30.2 KB)

 Uchwała nr XXV/176/2009 - w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Kołczygłowy. (22.8 KB)

 Uchwała nr XXV/177/2009 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy na lata 2009 -    2011. (50.2 KB)

 Uchwała nr XXV/178/2009w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy. (38.1 KB)

 Uchwała nr XXV/179/2009 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Barkocin i Łobzowo oraz w obrębie geodezyjnym Kołczygłowy (41.7 KB)

 Uchwała nr XXV/180/2009 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/162/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu dla  nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia (...). (40.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 473
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2009-04-27 08:12:17
Czas publikacji: 2009-04-27 08:12:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak