Uchwały XVI sesji z dnia 28.04.2008 

 

 

 Uchwała nr VXI/97/2008 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 (17KB)

 Uchwała nr XVI/98/2008 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy za 2007 rok (28KB)

 Uchwała nr XVI/99/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za 2007 rok (16KB)

 Uchwała nr XVI/100/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2007 rok (16KB)

 Uchwała nr VXI/101/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (61KB)

 Uchwała nr VXI/102/2008 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy (21KB)

 Uchwała nr VXI/103/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy (24KB)

 Uchwała nr VXI/104/2008 - w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (23KB)

 Uchwała nr VXI/105/2008 - w sprawie nabycia gruntów od Państwa Ludwiki i Mariana Belka   (24KB)

 Uchwała nr VXI/106/2008 - w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego do odbycia podróży służbowej przez radnych Gminy Kołczygłowy  (17KB)

 Uchwała nr VXI/107/2008 - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Szansa na Eurosukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (24KB)

 


Liczba odwiedzin : 478
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-04-29 11:04:00
Czas publikacji: 2015-06-15 10:06:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak