Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych
2010-09-07 08:37:24
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
2012-10-18 13:15:50
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

 
2013-02-11 12:32:38
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy Kołczygłowy podjęła uchwałę Nr XXV / 188 / 2012 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

Przed uchwaleniem, w/w dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Bytowskiego, a także poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu został uzgodniony z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko tj. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie, które odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Podstawą prawna, która obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Załączniki:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019
  2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska.
2013-02-25 13:37:56
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołczygłowy

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy Kołczygłowy podjęła uchwałę Nr XXV / 189 / 2012 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołczygłowy”.

Przed uchwaleniem, w/w dokument został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu został uzgodniony z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko tj. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie, które odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i pozytywnie zaopiniowały założenia zawarte w  w/w dokumencie.

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołczygłowy” została sporządzona w oparciu o obowiązujące założenia „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.

Załączniki:

  1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołczygłowy.
  2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania azbestu.
2013-02-25 13:47:33
Ogłoszenie o konkurskie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

 
2014-02-17 13:12:16