Uchwały XXXIV sesji z dnia 11.06.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXIV/291/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach, (5.5 MB)

Uchwała Nr XXXIV/292/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach, (2.6 MB)

Uchwała Nr XXXIV/293/2014 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za 2013 rok, (347.2 KB)

Uchwała Nr XXXIV/294/2014 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołczygłowy absolutorium za 2013 rok, (305.6 KB)

Uchwała Nr XXXIV/295/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok, (7.3 MB)

Uchwała Nr XXXIV/296/2014 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014 – 2027, (3.8 MB)

Uchwała Nr XXXIV/297/2014 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, (388.5 KB)

Uchwała Nr XXXIV/298/2014 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (333.7 KB)

Uchwała Nr XXXIV/299/2014 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, (1.2 MB)

Uchwała Nr XXXIV/300/2014 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, (625.3 KB)

Uchwała Nr XXXIV/301/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Kołczygłowach, (253 KB)

Uchwała Nr XXXIV/302/2014 - w sprawie zamiany nieruchomości, (317.8 KB)

Uchwała Nr XXXIV/303/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej, (616.9 KB)

Uchwała Nr XXXIV/304/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy, (240.8 KB)

Uchwała Nr XXXIV/305/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (291.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-13 13:42:54
Czas publikacji: 2014-06-13 13:42:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak