Uchwały XXIX sesji z dnia 06.11.2013 r. 

 
  

Uchwała Nr XXX/245/2013 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2014. (533.5 KB)

Uchwała Nr XXX/246/2013 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. (871.4 KB)

Uchwała Nr XXX/247/2013 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2014 r. (336.7 KB)

Uchwała Nr XXX/248/2013 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2014 r. (543.3 KB)

Uchwała Nr XXX/249/2013 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (382.8 KB)

Uchwała Nr XXX/250/2013 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. (1.3 MB)

Uchwała Nr XXX/251/2013 - w sprawie nadania statutu sołectwom Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała. (2.7 MB)

Uchwała Nr XXX/252/2013 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. (473.5 KB)

Uchwała Nr XXX/253/2013 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. (3.7 MB)

Uchwała Nr XXX/254/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (5.5 MB)

Uchwała Nr XXX/255/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013 – 2027. (4.4 MB)

Uchwała Nr XXX/256/2013 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wierszyno. (2.5 MB)

Uchwała Nr XXX/257/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (767.7 KB)

Uchwała Nr XXX/258/2013 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kołczygłowach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza będącej własnością Gminy Kołczygłowy. (690 KB)

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-11-07 09:22:30
Czas publikacji: 2013-11-07 09:22:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak