Uchwały XXVIII sesji z dnia 12.06.2013 r. 

 

  

Uchwała Nr XXVIII/219/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach.  (1.6 MB)

Uchwała Nr XXVIII/220/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach. (1.4 MB)

Uchwała Nr XXVIII/221/2013 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2012. (23.9 KB)

Uchwała Nr XXVIII/222/2013 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołczygłowy absolutorium za 2012 rok. (30.4 KB)

Uchwała Nr XXVIII/223/2013 - w sprawie udzielenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (449.2 KB)

Uchwała Nr XXVIII/224/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013 – 2027. (3.1 MB)

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego. (60.4 KB)

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (47.4 KB)

Uchwała Nr XXVIII/227/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na okres dłuższy niż 3 lata. (51.7 KB)

Uchwała Nr XXVIII/228/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Gałąźni Małej. (49.8 KB)

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2013”. (58 KB)

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 - w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy. (107.1 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-06-13 14:43:52
Czas publikacji: 2013-06-13 14:43:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak