Uchwały XXVII sesji z dnia 11.03.2013 r.  

 

  

Uchwała Nr XXVII/197/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,  (262.2 KB)

Uchwała Nr XXVII/198/2013 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  (650.6 KB)

Uchwała Nr XXVII/199/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  (257.3 KB)

Uchwała Nr XXVII/200/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, (562.6 KB)

Uchwała Nr XXVII/201/2013 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  (267.5 KB)

Uchwała Nr XXVII/202/2013 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,  (133.3 KB)

Uchwała Nr XXVII/203/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,  (126.3 KB)

Uchwała Nr XXVII/204/2013 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, (135.4 KB) 

Uchwała Nr XXVII/205/2013 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Coś dla Nas” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, (176.5 KB)

Uchwała Nr XXVII/206/2013 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, (1.3 MB)

Uchwała Nr XXVII/207/2013 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy,  (141.9 KB)

Uchwała Nr XXVII/208/2013 - w sprawie zmiany nieruchomości,  (178.2 KB)

Uchwała Nr XXVII/209/2013 - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Kołczygłowy,  (154.9 KB)

Uchwała Nr XXVII/210/2013 - w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2013,  (610.2 KB)

Uchwała Nr XXVII/211/2013 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy,  (4.4 MB)

Uchwała Nr XXVII/212/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok,  (1 MB)

Uchwała Nr XXVII/213/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013-2027,  (3 MB)

Uchwała Nr XXVII/214/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  (109.1 KB)

Uchwała Nr XXVII/215/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (109 KB)

Uchwała Nr XXVII/216/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  (100.8 KB)

Uchwała Nr XXVII/217/2013 - w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, (86.8 KB)

Uchwała Nr XXVII/218/2013 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego. (137.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-03-14 13:17:26
Czas publikacji: 2013-03-14 13:17:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak