Uchwały XXV sesji z dnia 20.12.2012 r  

 

  

Uchwała Nr XXV/182/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012-2017. (194.2 KB)

Uchwała Nr XXV/183/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (494.4 KB)

Uchwała Nr XXV/184/2012 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013-2027. (171.1 KB)

Uchwała Nr XXV/185/2012 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2013 rok. (36.7 KB)

załącznik nr 1 - dochody budżety gminy na 2013 rok; (166.8 KB)
załącznik nr 2 - wydaki budżetu gminy na 2013 rok; (3.1 MB)
załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne roczne w 2013 rok; (186.9 KB)
załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2013 roku; (180.9 KB)
załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji; (155.3 KB)
załącznik nr 6 - dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
załącznik nr 7 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. (260.1 KB)
załącznik nr 8 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2013 r. (171.6 KB)
załącznik nr 9 - dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2013 r. (177.8 KB)
załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 r. (226.3 KB)

UZASADNIENIE DO PROJEKTU  (232.7 KB)

Uchwała Nr XXV/186/2012 - w sprawie podziału gminy Kołczygłowy na stałe obwody głosowania. (39.2 KB)

Uchwała Nr XXV/187/2012 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (33.5 KB)

Uchwała Nr XXV/188/2012 - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. (1.2 MB)

Uchwała Nr XXV/189/2012 - w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołczygłowy”. (822.7 KB)

Uchwała Nr XXV/190/2012 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego. (31.1 KB)

Uchwała Nr XXV/191/2012 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy. (115.1 KB)

Uchwała Nr XXV/192/2012 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. (3.8 MB)

Uchwała Nr XXV/193/2012 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2017 (2.3 MB)

 


Liczba odwiedzin : 602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-12-27 08:49:13
Czas publikacji: 2012-12-27 08:49:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak