Uchwały XVII sesji z dnia 06.02.2012  

 

  

Uchwała Nr XVII/118/2012 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (29.8 KB)

Uchwała Nr XVII/119/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012-2017. (1 MB)

Uchwała Nr XVII/120/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (78.5 KB)

Uchwała Nr XVII/121/2012 - w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych. (34.6 KB)

Uchwała Nr XVII/122/2012 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie części unijnej do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie w gminie Kołczygłowy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (33.8 KB)

Uchwała Nr XVII/123/2012 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (33.5 KB)

Uchwała Nr XVII/124/2012 - w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego. (32.1 KB)

Uchwała Nr XVII/125/2012 - w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 145/3 położonej w miejscowości Radusz. (40 KB)

Uchwała Nr XVII/126/2012 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (49.1 KB)

Uchwała Nr XVII/127/2012 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy. (35.4 KB)

Uchwała Nr XVII/128/2012 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy.  (467.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-02-14 08:13:44
Czas publikacji: 2012-02-14 08:13:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak