Uchwały XIV sesji z dnia 31.10.2011 

 

  

Uchwała Nr XIV/92/2011 - w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na okres kadencji 2012 – 2015. (20.9 KB)

Uchwała Nr XIV/93/2011 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2012. (34.2 KB)

Uchwała Nr XIV/94/2011 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012rok. (44 KB)

Uchwała Nr XIV/95/2011 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (26.1 KB)

Uchwała Nr XIV/96/2011 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2012r. (24.7 KB)

Uchwała Nr XIV/97/2011 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. (40.1 KB)

Uchwała Nr XIV/98/2011 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III w Gminie Kołczygłowy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. (27.8 KB)

Uchwała Nr XIV/99/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (39.9 KB)

Uchwała Nr XIV/100/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy na rzecz Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. (53.3 KB)

Uchwała Nr XIV/101/2011 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. (25.7 KB)

Uchwała Nr XIV/102/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011 - 2020. (84.2 KB)

Uchwała Nr XIV/103/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (160.3 KB) 

 


Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-10 07:54:24
Czas publikacji: 2011-11-10 07:54:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak