Podstawy prawne 

 

  

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

6. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123)

 


Liczba odwiedzin : 677
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2012-02-06 11:35:16
Czas publikacji: 2012-02-06 11:35:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak