Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kołczygłowach
ul. Słupska 56
77-140 Kołczygłowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 3. Dowód uiszczenia wpłaty.

Formularze do pobrania:  

       1.Wniosek o wpis do rejestru  (załącznik nr 1)

       2. Oświadczenie (załącznik nr 2)

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 50 złotych (zgodnie z częścią I ust. 36 pkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:

7 dni (nie wlicza się terminów określonych w art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna:

Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122).

Uwagi:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122)".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Formularz do pobrania:   wniosek o wykreślenie z rejestru (załącznik nr 3)

Informacje dodatkowe:

Wykreślenie z rejestru jest wolne od opłat. Podmiot wykreślony z rejestru otrzymuje potwierdzenie wykreślenia. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z działalności regulowanej wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z częścią II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

 

Załączniki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Data: 2016-11-29 07:41:05 Rozmiar: 435.41k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Data: 2016-11-29 07:41:45 Rozmiar: 313.03k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 - wniosek o wpis do rejestru.pdf

Data: 2016-11-29 07:36:25 Rozmiar: 431.28k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf

Data: 2016-11-29 07:36:25 Rozmiar: 293.9k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 - wniosek o wykreślenie z rejestru.pdf

Data: 2016-11-29 07:36:25 Rozmiar: 289.02k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Roda
Czas wytworzenia: 2012-03-06 12:28:01
Czas publikacji: 2016-11-29 07:41:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak