Uchwały V sesji z dnia 24.01.2011  

 

  

 Uchwała Nr V/33/2011 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2011. (25.7 KB)

 Uchwała Nr V/34/2011 - w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2011. (59.3 KB)

 Uchwała Nr V/35/2011 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011-2020. (2.9 MB)

 Uchwała Nr V/36/2011 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2011. (34.9 KB)

Załączniki:
 - nr 1 - dochody budżetu gminy na 2011 r., (43 KB)
 - nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2011 r., (94.4 KB)
 - nr 3 - zadania inwestycyjne na 2011 r., (35.4 KB)
 - nr 4 - środki do dyspozycji jednostek pomocnicznych, (32 KB)
 - nr 5 - plan przychodów i rozchodów na 2011 r., (39.5 KB)
 - nr 6 - zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych, (26 KB)
 - nr 7 - dotacje podmiotowe,  (11.7 KB)
 - nr 8 - dotacje celowe na zadania własne gminy, (19.9 KB)
 - nr 9 - plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2011 rok., (38.3 KB)
 - nr 10 - wykaz dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST.  (34.1 KB)
 - Uzasadnienie do projektu.  (71.1 KB)

 Uchwała Nr V/37/2011 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. (44.1 KB)

 Uchwała Nr V/38/2011 - w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kołczygłowy oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom. (29.8 KB)

 Uchwała Nr V/39/2011 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołczygłowy. (91.6 KB)

 Uchwała Nr V/40/2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gminie Kołczygłowy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (33.5 KB)

 Uchwała Nr V/41/2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie części unijnej do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gminie Kołczygłowy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (33.9 KB)

 Uchwała Nr V/42/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele związane z wydobyciem kopalin. (24.4 KB)

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 515
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-01-28 10:57:16
Czas publikacji: 2011-01-28 10:57:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak