Zgłaszanie kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 

 

 

Zgodnie z art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz. U. z 20015 r. poz. 133 z późn. zm.) rada gminy dokonuje wyboru ławników. Uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru ławników rada gminy podejmie  najpóźniej do końca październiku 2015 r.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku pismem z dnia 20 maja 2015 r. poinformował, że z Gminy Kołczygłowy wybrany winien być 1 ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję  2016-2019.

Kandydatów na ławników do 30 czerwca 2015 roku mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być: 

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczone ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

4.  Dokumenty wymienione w ppkt 1-4. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 2. nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

5. Osoba uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście o której mowa w pkt 3.

Druki i wzory dokumentów wymienionych w pkt 1 (ppkt 1-4) i pkt 3 dostępne są poniżej lub w biurze rady gminy. 

Dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Kołczygłowy pok. Nr 28 w godzinach pracy urzędu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie wyznaczonego w ustawie terminu tj. 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych (wymienionych powyżej) pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Załączniki

karta zgłoszenia na kandydata.pdf

Data: 2015-06-15 12:41:07 Rozmiar: 229.34k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie nr 1.pdf

Data: 2015-06-15 12:41:07 Rozmiar: 151.29k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie nr 2.pdf

Data: 2015-06-15 12:41:07 Rozmiar: 149.87k Format: .pdf Pobierz

lista poparcia.pdf

Data: 2015-06-15 12:41:07 Rozmiar: 198.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2015-06-10 11:03:12
Czas publikacji: 2015-06-15 13:19:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak