Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały III sesji z dnia 20.12.2018 r.

Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2019 rok

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2019

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołczygłowy na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-01-03 08:04:30
Uchwały II sesji z dnia 03.12.2018 r.

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 rok

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 r.

Uchwała Nr II/13/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.


2018-12-04 13:27:29
Uchwały I sesji z dnia 19.11.2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej

Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Potrzeb Społecznych

Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy

2018-11-30 09:44:22